Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
English Version

Καλοσώρισμα
Δελτία Τύπου
Ειδικευόμενοι
Ιατρική Υπηρεσία
Χάρτης Πρόσβασης
Κέντρα Υγείας
Νοσηλευτική Σχολή
Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών
Πληροφορίες για Ραντεβού
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία
Γραφείο Προστασίας Διαιωμάτων του Πολίτη
Επισκέπτες
Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη
Προκηρύξεις θέσεων προσωπικού
Σύλλογος Εργαζομένων
Χρήσιμα Αρχεία
Αιμοδοσία
Πιστοποίηση ISO Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
Αναρτήσεις Νοσοκομείου Χανίων στην Διαύγεια

Λίστα Χειρουργείου (Για εισαγωγές)

 

Λίστα Χειρουργείου (Για τους ασθενείς)

 

Αίτηση προμήθειας για το ΚΗΜΔΗΣ(Πρότυπο)
Έντυπο Άδειας (Πρότυπο)
Έντυπο Εκπαιδευτικής Άδειας Γιατρών (Πρότυπο)
Έντυπα για ΚΕΠΑ
Νοσοκομείο Χανίων

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της ΩΡΛ Κλινικής για την περίοδο 2019-2020

Πληροφορίες σχετικά με το Δ.Ι.Ε.Κ Νοσηλευτικής Γ.Ν.Χ.

Ανάρτηση ανασυνταγμένου πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της αριθμ.17493/7-8-2018 (ΣΟΧ 3/2018) για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών της εστίασης του Νοσοκομείου.

Προκήρυξη για πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΟΧ 2/2018 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Ψ.Υ.ΧΑΝΙΩΝ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του Νοσοκομείου Χανίων, για ανάληψη υλοποίησης υπηρεσίας "Εναρμόνιση με τον κανονισμό για την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων GDPR για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων 'Ο Άγιος Γεώργιος'."

Λίστα Νοσοκομείων για εξέταση ηπατίτιδας C χωρίς RV.

Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Γραμματείας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου Χανίων από 1/1/2018.

Οι ανακοινώσεις-προκηρύξεις του γραφείου προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” αναρτώνται στο site του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - (http://www.eprocurement.gov.gr, αριστερή στήλη ΚΗΜΔΗΣ, Αναζήτηση με κωδικό φορέα 99221950 στην καρτέλα Προκηρύξεις-Διακηρύξεις.) Οι Διακηρύξεις Προμηθειών, Τακτικών και Προχείρων διαγωνισμών, θα αναρτούνται και στις Περιλήψεις Προκηρύξεων Διαγωνισμών της ιστοσελίδας μας.

Περιγραφή ακινήτων ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ Γ.Ν.Χανίων που είναι προς πώληση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ανακοίνωση για προσωρινή αντικατάσταση των εγγυητικών επιστολών, που απαιτούνται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Προμηθειών ή παροχής Υπηρεσιών, από υπεύθυνη δήλωση.

Ανάρτηση Δελτίου τύπου αναφορικά με διαδικασία εγγραφής Οικονομικών Φορέων-Προμηθευτών στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Χρήσιμες Πληροφορίες για τα ΚΕΝ(Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια)

Αρχείο κωδικών ICD-10(Τόμοι 1 & 2)

Εφημερίες Γιατρών

Περιλήψεις Προκηρύξεων Διαγωνισμών
Ανακοινώσεις για Έρευνα αγοράς-Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Διαγωνισμών-Παρατηρήσεις και Προτάσεις εταιρειών
Καύσιμα
Οδηγίες σε προμηθευτές για συμπίεση των αρχείων των προσφορών τους με κωδικό πρόσβασης
Το πρόγραμμα winrar μπορείτε να το κατεβάσετε από δω