Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Αιμοδοσία - Εργαστήρια

 1. Εργαστήριο συμβατοτήτων.
 2. Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.
 3. Εργαστήριο ιολογικού ελέγχου.
 4. Εργαστήριο πήξης,αιμόστασης, αιμολυτικού ελέγχου.
 1. Στο εργαστήριο των συμβατοτήτων γίνεται ο καθορισμός των ομάδων αίματος,ο έλεγχος συμβατότητας, άμεση και έμμεση δοκιμασία Coombs.
 2. Στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου γίνεται η επεξεργασία και ο διαχωρισμός των παραγώγων αίματος καθώς και ο ποιοτικός τους έλεγχος με βάση τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
 3. Στο εργαστήριο ιολογικού ελέγχου γίνεται έλεγχος όλων των δεικτών της ηπατίτιδας Β, έλεγχος αντισωμάτων ηπατίτιδας Α, έλεγχος αντισωμάτων ηπατίτιδας C, έλεγχος αντισωμάτων HIV1,2 (ιός του AIDS), έλεγχος αντισωμάτων HTLVΙ,ΙΙ,RPR(δοκιμασία για συφιλίδα) και κολλαγονικός έλεγχος.
 4. Στο εργαστήριο της πήξης και αιμολυτικού ελέγχου γίνονται:

  Α. Έλεγχος για αιμοσφαιρινοπάθειες (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία κ.λ.π.)

  Β. Εκτίμηση της κινητικής του σιδήρου με μέτρηση Fe ορού, φερριτίνης ορού, σιδηροδεσμευτικής ικανότητας και κορεσμού.

  Γ. Μέτρηση της Βιταμίνης Β12 του φυλλικού οξέος και της ομοκυστείνης.

  Δ. Έλεγχος αντισωμάτων κυτταρομεγαλοϊού .

  Ε. Μοριακός έλεγχος με PCR των μεταλλάξεων FVLeiden, FIIG20210A και MTHFR(C677T).

  ΣΤ. Πλήρης αιμορραγικός έλεγχος για την εκτίμηση αιμορραγικών διαθέσεων καθώς και έλεγχος θρομβοφιλίας για την εκτίμηση θρομβοφιλικής διάθεσης.Σ’ αυτούς τους ελέγχους περιλαμβάνονται οι παρακάτω εξετάσεις:

 • χρόνος προθρομβίνης (PT) – INR.
 • ενεργοποιημένος χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT).
 • διμερή ινώδους (DD).
 • ινωδογόνο(FIB).
 • προϊόντα αποδομής ινωδούς ( FDP)
 • FS test
 • test ινωδόλυσης
 • μέτρηση επιπέδων παραγόντων πήξης (FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII).
 • μέτρηση επιπέδων φυσικών ανασταλτών πήξης (πρωτεΐνη C, πρωτεΐνη S,αντιθρομβίνη ΙΙΙ).
 • αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα.
 • αντισώματα καρδιολιπίνης
 • PTT-LA
 • PAI-1 και tPA
 • πλασμινογόνο.
 • αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C(APCR)
 • ομοκυστείνη
 • χρόνος ρεπτιλάσης.
 • χρόνος θρομβίνης.
 • χρόνος ροής, όπου απαιτείται.
 • ΤΑΤ
 • ερυθροποιητίνη.
 • Β2 GPI
 • Ινωδοπεπτίδιο Α.