Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Αιμοδοσία - Διασφάλιση ποιότητας


Η ασφάλεια του αίματος σήμερα είναι ο ΚΥΡΙΟΣ και ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ σκοπός που έχουν όλα τα κέντρα αιμοδοσίας.

Τα σημεία κλειδιά που δίνουν αυτή την ασφάλεια είναι:

  1. η πολύ προσεκτική επιλογή των αιμοδοτών
  2. η αξιοποίηση των εθελοντών αιμοδοτών
  3. ο έλεγχος για παρουσία HBV,HCV,HIV1,2,HTLVΙ,ΙΙ σε όλες τις μονάδες αίματος.
  4. ο ποιοτικός έλεγχος των παραγώγων του αίματος έτσι ώστε να χορηγούνται στον δέκτη μέγιστης ποιότητας παράγωγα.

Η λήψη , ο διαχωρισμός, η συντήρηση γίνονται πάντα με άσηπτες τεχνικές σε αποστειρωμένα και απυρετογόνα υλικά χωρίς την παραβίαση της στεγανότητας των συστημάτων έτσι που να εξασφαλίζεται και η βιωσιμότητα και η σταθερότητα των προϊόντων αίματος.