Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Νοσηλευτική Σχολή


Δημόσιο Ινστιντούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
Βοηθών Νοσηλευτών Γενική Νοσηλείας Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ
 
 Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Μουρνιές Χανίων
 Τηλέφωνο : 28210 22408
28210 22404
 Δ/ντρια: Γιακουμάκη Ελένη

Σχολή Νοσοκομείου

Με το προεδρικό διάταγμα 91 Αρ. Φύλλου 4 τεύχος Α τον Φεβρουάριο του 1989 ιδρύθηκε στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος», Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Στολή διετούς φοιτήσεως, αποτελούσα παράρτημα του Νοσοκομείου αυτού που τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από το 2007 η σχολή λειτουργεί ως επαγγελματική (ΕΠΑΣ) βοηθών νοσηλευτών με τον αριθμό Υ7β/Γ.ΠΟΙΚ 49151/2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚΒ/676/07). Από τον Ιούνιο του 2015, η σχολή λειτουργεί ως Δ.Ι.Ε.Κ. με την υπ. αριθμ. 12972/2015 (ΦΕΚ 1038 Β') απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός

Σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάζει στα πλαίσια της θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικού προσωπικού μεταλυκειακής βαθμίδας ικανό να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού Επαγγέλματος.

Διοίκηση

Η Σχολή διοικείται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου Χανίων. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου παρίσταται ο διευθυντής της σχολής άνευ ψήφου εισηγείται για τα θέματα που αφορούν την Σχολή.

Διεύθυνση

Όργανα Διεύθυνσης της σχολής είναι ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων.

Θέματα Λειτουργίας

Η διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα, και οι εγγραφές γίνονται για το χειμερινό εξάμηνο από 18 Σεπτεμβρίου και για το εαρινό εξάμηνο το πρώτο δεκαμπενθήμεο του Μαρτίου. Για να εγγραφεί ο μαθητής στο πρώτο εξάμηνο πρέπει να κατέχει απολυτήριο Λυκείου.

Μετά την απόκτηση του πτυχίου ο απόφοιτος προκειμένου να αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος υποχρεούται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα διάρκειας 6 μηνών.

Στην σχολή δεν διδάσκονται μαθήματα Γενικής παιδείας, αφού ως εξειδικευμένη σχολή στον τομέα της Νοσηλευτικής παρέχει γνώσεις Νοσηλευτικού και Ιατρικού περιεχομένου.

Το ωράριο μαθημάτων είναι πάντοτε πρωινό.

Η φοίτηση στην σχολή είναι δωρεάν. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, ο καταρτιζόμενος λαμβάνει πτυχίο επιπέδου 4 έπειτα από εξετάσεις πιστοποίησης.